กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมีผู้ที่จะเกษียณอายุงานประจำปีงบประมาณ 2560 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ  อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2560

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1629 Views