กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ Attendants of Asia RCAB Meeting ที่เข้ามาเยี่ยมเยือน IMPAACT CAB ของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วย RCU, CL, Pharmacy Unit, SPU และหน่วยอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่สู่สังคม ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากงานวิจัยมากที่สุด

………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1214 Views