กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนา

องค์กร ให้กับบุคลากรสถาบันฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยการสัมมนาดังกล่าวได้นิมนต์พระอาจารย์สมศักดิ์  ปิยวัณฺโณ จากอารามสันติสุข ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สุขเขา สุขเรา สุของค์กร” และการบรรยาย จาก ศ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ในเรื่องของทิศทางและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในปี พ.ศ. 2556 ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรดังกล่าว ได้มีการมอบโล่ห์ให้กับบุคลากรดีเด่นประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังมีรายชื่อดังนี้ 1. คุณผ่องพรรณ เสาร์เขียว                   ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

2. นางสาวสุภาภรณ์  ศิริกุลพันธ์  ลูกจ้างโครงการวิจัยที่มีอายุงาน ๗ ปีขึ้นไป ดีเด่น

3. คุณวัชรพล  พลเยี่ยม          ลูกจ้างโครงการวิจัยที่มีอายุงาน ๓-๗ ปีขึ้นไป ดีเด่น

4. คุณสุรเชษฐ์  นันตา   ลูกจ้างโครงการวิจัยที่มีอายุงานน้อยกว่า ๓ ปี ดีเด่น

กิจกรรมสัมมนาพัฒนาองค์กร จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับของสถาบันฯ ได้

พบปะผู้บริหารของสถาบันฯ เพื่อทราบเกี่ยวกับนโยบาย การบริหารจัดการทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ ตลอดจนได้มีโอกาสซักถามปัญหาข้อสังสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และนอกจากนี้เพื่อสถาบันฯ ได้มีโอกาสให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่บุคลากรของสถาบันฯ พึงจะได้รับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นขวัญ กำลังใจในการทำงานต่อไป

………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1302 Views