กิจกรรมวิชาการ.

ศ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 30 ประจำปี2555 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนการใช้กีฬามาสร้างประโยชน์ให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ การพนันและยาเสพติด  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

……………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 970 Views