กิจกรรมทั่วไป.

IMG_8701

รศ. นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมงานเปิดห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร ณ ห้องปฎิบัติการ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวมีเครื่อง LC-MS/MS และเครื่อง UV-VIS NIR Spectrophotometer เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างได้ถูกต้องแม่นยำและเป็นที่ยอมรับระดับสากล เป็นประโยชน์ทั้งในด้านธุรกิจการค้าและสร้างความเชื่อมันให้กับผู้บริโภคว่าเมื่อผลผลิตการเกษตรใดใดที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการนี้แล้ว จะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

 

IMG_4101 IMG_4108 IMG_8707 IMG_4115 IMG_4111

 

………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 852 Views