กิจกรรมวิชาการ.

ดร.ศักดา  พรึงลำภู นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นตัวแทนสถาบันฯ ในการรับโล่เกียรติคุณ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดสื่อ นวัตกรรมโภชนาการสมวัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา โดยสถาบันฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 และมีส่วนผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ร่วมเรียนรู้  พัฒนาต่อยอดและขยายผล เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยต่อไป

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2112 Views