กิจกรรมวิชาการ.

25498497_2229277363764830_3302340447389427102_n

ร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัยจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชิญจากมูลนิธิการศึกษาไทยให้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมงานด้านอาหารปลอดภัย การสาธิตชุดทดสอบการปนเปื้อนในอาหาร เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศกัมพูชา โดยมีกิจกรรมได้แก่ การให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร รวมถึงพิษภัยอันตรายของสารเคมี นอกจากนี้ยังสาธิตการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้นักวิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหาแนวทางวางแผนการแก้ไขปัญหาสารเคมีในพื้นที่ต่อไป

 

25507732_2229277323764834_4915916680527828096_n 25507976_2229277840431449_5894836334484205059_n 25508193_2229277360431497_549515892347913225_n 25551893_2229277827098117_6156565681569478264_n

 

………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2992 Views