กิจกรรมวิชาการ.

1519348934756

โครงการสวัสดี หรือ โครงการวิจัย“ผลกระทบของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่ในครรภ์ต่อการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด: การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาการการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย” ซึ่งมี ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยสังกัด หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (CAB) ประจำพื้นที่วิจัยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 โดยมี ศาสนจารย์ สนั่น วุฒิ  ประธานคณะกรรมการฯ  พร้อมทั้งทีมนักวิจัยของโครงการวิจัยฯ และตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝาง เจ้าหน้าที่ รพสต. ม่วงชุม ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และตัวแทนอาสาสมัครที่เช้าร่วมโครงการวิจัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลฝาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

 

1519348739008 1519348782899

……………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 279 Views