กิจกรรมวิชาการ.

DSC_0068

 

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสระปทุม โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ทั้งนี้เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อให้การทำหน้าที่กรรมการที่ปรึกษาชุมชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และวางแผนความร่วมมือในอนาคตระหว่างนักวิจัยและกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (CAB)

การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการที่ปรึกษาชุมชนได้เชิญ ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมกับบรรยายในเรื่องของทิศทางงานวิจัยในอนาคตของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการป้องกันและรักษา  และนอกจากนี้ยังเชิญคุณนิวัตร  สุวรรณพัฒนา ร่วมดำเนินรายการและให้ความรู้ในเรื่องของความท้าทายสำหรับทีมวิจัย และความคาดหวังต่อที่ปรึกษาชุมชน พร้อมกับทบทวนบทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน  และนอกจากนี้ พญ. นันทิสา  โชติรสนิรมิต และทีมวิจัย ได้นำเสนอกลุ่มงานวิจัยของสถาบัน องค์ความรู้และจริยธรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยด้านเอชไอวี/เอดส์ในมนุษย์ พูดคุยในประเด็นทางเลือกในด้านการดูแลสุขภาคในยุคสังคมก้มหน้าโดย คุณสิวลีเกษมศิลป และการเสวนา 3 รุ่น เปิดมุมมองเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับงานวิจัยด้านเอชไอวี โดยนพ. ชวลิต  นาถประทาน คุณรัตนา  ไชยฟองศรี และคุณนพรุจ  หมื่นแก้ว นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามองไปข้างหน้า บทบาทและความคาดหวัง รวมถึงรูปแบบการทำงานร่วมกัน

 

DSC_0101 DSC_0246 DSC_0285 DSC_0064

 

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 187 Views