กิจกรรมวิชาการ.

114736

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ได้ให้การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานจากกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และนักวิชาการด้านเอชไอวี เอดส์ระดับนานาชาติที่เข้าอบรมหลักสูตรนานาชาติเรื่อง Management  of Antiretroviral Treatment (ART)  and Long-Term Adherence of ART ณ คลินิคพิมานเซนเตอร์  โดยมี รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด แพทย์ประจำศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวการทำวิจัยด้านโรคเอดส์เรื่อง Treatment as Prevention: Pre Exposure Prophylaxis เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและการส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องและต่อเนื่องให้กับผู้เข้าศึกษาดูงานดังกล่าว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA timeline_25610516_151253 timeline_25610516_151246 timeline_25610516_151244 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 210 Views