ผลงานตีพิมพ์No Date Title
{{$index + 1}}. {{ x.date_start }} {{ x.name_autor }} {{ x.name_th}} {{ x.name_en }}

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ > ทั้งหมด

รายการทั้งหมด {{ returnACTG.length }} รายการ
No Date Title
{{$index + 1}}. {{ x.date_start }} {{ x.name_autor }} {{ x.name_th}} {{ x.name_en }}

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ > MTN

รายการทั้งหมด {{ returnACTG.length }} รายการ
No Date Title
{{$index + 1}}. {{ x.date_start }} {{ x.name_autor }} {{ x.name_th}} {{ x.name_en }}

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ > ACTG

รายการทั้งหมด {{ returnACTG.length }} รายการ
No Date Title
{{$index + 1}}. {{ x.date_start }} {{ x.name_autor }} {{ x.name_th}} {{ x.name_en }}

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ > HPTN

รายการทั้งหมด {{ returnACTG.length }} รายการ
No Date Title
{{$index + 1}}. {{ x.date_start }} {{ x.name_autor }} {{ x.name_th}} {{ x.name_en }}

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ > IMPAACT

รายการทั้งหมด {{ returnACTG.length }} รายการ
No Date Title
{{$index + 1}}. {{ x.date_start }} {{ x.name_autor }} {{ x.name_th}} {{ x.name_en }}

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ > สารเสพติด

รายการทั้งหมด {{ returnACTG.length }} รายการ
No Date Title
{{$index + 1}}. {{ x.date_start }} {{ x.name_autor }} {{ x.name_th}} {{ x.name_en }}

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ > Other HIV Study

รายการทั้งหมด {{ returnACTG.length }} รายการ
No Date Title
{{$index + 1}}. {{ x.date_start }} {{ x.name_autor }} {{ x.name_th}} {{ x.name_en }}

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

รายการทั้งหมด {{ returnACTG.length }} รายการ
No Date Title
{{$index + 1}}. {{ x.date_start }} {{ x.name_autor }} {{ x.name_th}} {{ x.name_en }}

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ

รายการทั้งหมด {{ returnACTG.length }} รายการ
No Date Title
{{$index + 1}}. {{ x.date_start }} {{ x.name_autor }} {{ x.name_th}} {{ x.name_en }}