ความรับผิดชอบของสถาบัน
(Research Institute for Health Sciences Responsibilities)


  1. แต่งตั้งคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัย ซึ่งมีชื่อว่า “คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกัน ภยันอันตรายในการวิจัยกับมนุษย์” เพื่อพิจารณาด้านวิทยาศาสตร์ และจริยธรรมการวิจัย และให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองดูแลและสนับสนุนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพื่อให้ดำเนินงานลุล่วงไปได้อย่างยุติธรรมและอิสระ โดยปราศจากการแทรกแซง
  2. ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ถูกวิจัยที่เป็นมนุษย์ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยให้นักวิจัยที่มีโครงการวิจัย ที่ต้องดำเนินการโดยใช้มนุษย์เป็น อาสาสมัครจะต้องเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ ของสถาบันฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยที่นักวิจัยจะเริ่มดำเนินการวิจัยได้ตามวันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งปรากฏในเอกสารรับรองแล้วเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย จะต้องเสนอขอการรับรองทุก ครั้ง
  3. กำกับดูแลการดำเนินงานวิจัย โดยให้นักวิจัยต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยอย่างน้อยปีละครั้ง และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแล้ว นักวิจัยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์เพื่อทราบภายใน 3 เดือน (close study report)
  4. สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เช่น สถานที่ในการจัดประชุม การจัดเก็บเอกสาร บุคคลากรช่วยงานด้านธุรการ เป็นต้น
  5. สนับสนุนการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่คณะกรรมการทั้งในระยะเริ่มต้นและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการมี โอกาสเพิ่มพูนศักยภาพ มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาโครงการวิจัยให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น
  6. สนับสนุนให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการจริยธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิด เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน