สินีนาถ  นิ่มสกุล

โทรศัพท์ภายใน: 458


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 945055-8 ต่อ 450,452,457,458,459,482