รายละเอียดบุคลากร
ดร.อุทัยวรรณ      อุทัยพัฒน์

ชื่อ: ดร.อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 202,120
Email:utaipatu@gmail.com

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
1 2527 วทบ. (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2539 วทม. (จุลชีววิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2548 PhD. (Molecular Microbiology and Immunology), Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, USA.
ลำดับ ปี การทำงาน
1 2528-2530 นักวิทยาศาสตร์ โครงการวิจัยโรคเรื้อน ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2530-ปัจจุบัน นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2536-2537 Guest Investigator, Department of Cellular Physiology and Immunology, Rockefellor University (Kaplan Laboratory), New York, NY, USA
4 2539 Training technique in HIV isolation in the laboratory of Dr. H.W. Sheppard, and in the laboratory of Dana Gallo, at the state department of health, Berkley, CA. USA.
5 2541 Study of HIV resistance mechanism with Dr. Salvatore Butera, Chief Virology Session, at HIV/Retrovirology Branch, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA.
6 2541 Training technique in HIV characterization with Dr. Renu B. Lal, Chief Immunology and Virology Session at HIV/Retrovirology Branch, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA.
ลำดับ ปี รางวัล

งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย

ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2007 การศึกษาการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมาชนิดกลุ่มเสี่ยงสูงในมะเร็งปากมดลูกของสตรีจากภาคเหนือของประเทศไทย
2 2008 การพัฒนาวิธี Oligonucleotide ligation assay สำหรับตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ CRF01_AE ที่กลายพันธุ์และดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์
3 2009 การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านโดยวิธี oligonucleotide ligation assay
ลำดับ ผลงานวิจัย
1 ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
2 ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed

ผลงานวิจัย

ลำดับ ปี ผลงานวิจัย