รายละเอียดบุคลากร
ดร.นงคราญ      ลำจวน

ชื่อ: ดร.นงคราญ ลำจวน
ตำแหน่ง: นักวิจัย ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 235
Email:nongkran@rihes-cmu.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
1 2532 ปริญญาตรี (เทคนิคการแพทย์)คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2549 ปริญญาเอก Tropical medicine (Molecular biology) Liverpool School of Tropical Medicine, University of Liverpool, UK
ลำดับ ปี การทำงาน
1 2533 นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน จันทบุรี
2 2534 นักเทคนิคการแพทย์ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2535 นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 2552-ปัจจุบัน นักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ปี รางวัล
1 2550 รางวัลระดับดีเด่น การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัยที่สนใจ

การดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุง (Molecular mechanism of insecticide resistance)


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย

ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2007 การค้นหาชนิดของเอนไซม์ กลูดาไธโอน ทาสเฟอเรส ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงชนิดข้ามกลุ่มระหว่างดีดีที และ เพอร์เมทธิน ในยุงลายจากประเทศไทย โดยใช้เทคนิคทาง โปรติโอมิค
2 2007 Molecular characterization of insecticide resistance in Aedes aegypti
3 2008 การค้นหาและการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย
4 2009 การยับยั้งเอ็นไซม์ กลูตาไธโอน ทรานสเฟอเรส ชนิดแอ็บซิลอนที่เกี่ยว ข้องกับการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลายโดยใช้เทคนิคอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียเรนซ์
5 2011 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย
6 2012 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย (ปีที่ 2)