รายละเอียดบุคลากร
ดร.จีรัง      ว่องตระกูล

ชื่อ: ดร.จีรัง ว่องตระกูล
ตำแหน่ง: นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 244
Email:jeerang@gmail.com

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
1 2536 ปริญญาตรี (เทคนิคการแพทย์)คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2539 ปริญญาโท (Applied Molecular Biology of Infectious Diseases)London School of Hygiene & Tropical Medicine มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
3 2546 ปริญญาเอก (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับ ปี การทำงาน
1 2536 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2539 นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2548 นักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ปี รางวัล
1 2556 Outstanding Abstract Award จากงานประชุม The 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand

งานวิจัยที่สนใจ

- Molecular characterization and testing for HIV drug resistance - การจำแนกเชื้อเอชไอวี (HIV subtyping) และตรวจวัดปริมาณเชื้อเอชไอวี (HIV viral load)


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย

ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2003 กรดอะมิโนสำคัญในโครงสร้างโปรตีน Glutathione S-Transferase ที่สามารถควบคุมการทำงานของเอนไซม์
2 2003 การศึกษาคุณลักษณะและการทำลาย (metabolize) ยาฆ่าแมลงโดยเอนไซม์กลูตาไธโอนเอส-ทรานสเฟอเรสที่พบใหม่จากยุงก้นปล่อง (An.diros)
3 2005 ผลของโปรตีนวีพีอาร์จากเชื้อเอชไอวีไวรัสลูกผสมที่พบใหม่ในประเทศไทยต่อการทำลายตนเองของเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดที-ลิมโฟไซท์
4 2008 การศึกษาลักษณะการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงที-ลิมโฟไซด์ด้วยเทคนิค proteomics ในสภาวะที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีจีพีโอเวียร์แซดต้นแบบชนิดเดี่ยว 3 ชนิด
5 2009 การควบคุมการสื่อสัญญาณของวิถีพี 38 โดยเอนไซม์กลูตาไธโอนทรานสเฟอเรส
6 2011 การศึกษารูปแบบการเเสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อตับเนื่องจากการได้รับยาเนวิราพีนอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและในเซลล์เพาะเลี้ยง HepG2
7 2012 การศึกษารูปแบบการเเสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อตับเนื่องจากการได้รับยาเนวิราพีนอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและในเซลล์เพาะเลี้ยง HepG2
ลำดับ ผลงานวิจัย
1 ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
2 ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed
3 2550 การตรวจหารการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วยที่มีปริมาณเชื้อต่ำหลังจากได้รับการรักษาด้วยยา GPOVIR. การประชุมวิชาการวันมหิดล ครั้งที่ 31 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
4 2551 Enzyme characterization and insecticide metabolism of new insect GST classes from An. dirus (oral presentation: การประชุม CBMB สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
5 2551 Enzyme characterization and insecticide metabolism studies of An. cracens epsilon class glutathione transferase (Poster presentation: การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2551 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอรท์ รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
6 2551 ผลของโปรตีนวีพีอาร์จากเชื้อเอชไอวีไวรัสลูกผสมที่พบใหม่ในประเทศ ไทยต่อการทำลายตนเองของเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดที-ลิมโฟไซท์ การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
7 2555 DETECTION OF POTENTIAL BIOMARKERS ASSOCIATED WITH NEVIRAPINE-INDUCED LONG-TERM LIVER TOXICITY IN HEPG2 CELLS USING MALDI-TOF-MS. Jeerang Wongtrakul, Kanokwan Janphen, Thananya Thongtan, Sittiruk Roytrakul, Khuanchai Supparatpinyo and Duncan R. Smith. International Symposium of the Protein Society of Thailand, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, 29-31 August 2012.

ผลงานวิจัย

ลำดับ ปี ผลงานวิจัย