รายละเอียดบุคลากร
ดร.ศุภชัย      ศักดิ์ขจรภพ

ชื่อ: ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 120,132
Email:supachai@rihes-cmu.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
1 2540 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ช
2 2549 วท. ม.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)คณะบัณฑิตวิทยาลัย ม.ช.
3 2555 วท. ด.(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ช
ลำดับ ปี การทำงาน
1 2545 Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University
2 2547 Training in HIV subtyping at U.S. Military HIV Research Program (USMHRP), Henry M. Jackson Foundation, Rockville, MD, USA
3 2547-2548 Research Fellow of the Fogarty/Ellison Fellowship Program in global health and clinical research
4 2550-2552 Research Fellow of the Fogarty International Clinical Research.
5 2552 Training in zinc finger protein and lentiviral gene transfer at the Scripps Research Institute, San Diego, CA, USA.
6 2554 Training in chimeric virus production and viral replication capacity at the University of Tokyo, Japan.
ลำดับ ปี รางวัล
1 2555 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกดีมาก จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2555 Winner of MSD Investigator Awards by Allergy, Asthma, and Immunology Association of Thailand

งานวิจัยที่สนใจ

Molecular biology, HIV-1 Gene therapy, Lentiviral gene transfer, HIV-1 subtyping


ลำดับ ชื่อ
1

โครงการวิจัย

ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย
1 ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
2 ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed

ผลงานวิจัย

ลำดับ ปี ผลงานวิจัย