รายละเอียดบุคลากร
ดร.จิรประภา  วิภาษา

ชื่อ: ดร.จิรประภา วิภาษา
หัวหน้า สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 263
Email:jiraprapa@rihes-cmu.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล

งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย

ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2006 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของขมิ้นชันในผู้ป่วยกระเพาะอาหารอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อ Helicobacter pylori
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ลำดับ ปี ผลงานวิจัย