รายละเอียดบุคลากร
ดร.ดวงนภา      กิ่งแก้ว

ชื่อ: ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 201
Email:doungnapa@rihes-cmu.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
1 2528 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2531 วท.ม.(จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 2552 วท.ด.(จุลชีววิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ปี การทำงาน
1 2531 นักวิทยาศาสตร์ช่วยวิจัย Tropical Disease Research Project สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2531-2542 นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยโรคติดเชื้อและโรคเมืองร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2542-ปัจจุบัน นักวิจัย ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ปี รางวัล

งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ
1 T cell subsets and thymic output in HIV-1 infected subjects after anti-retroviral drug treatment

โครงการวิจัย

ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2004 อิทธิพลของความหลากหลายและการแสดงออกของ cytokine chemokine และ chemokine receptor ยีน ต่อการดำเนินของโรคภายหลังการติดเชื้อเอชไอวี
ลำดับ ผลงานวิจัย
1 ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
2 ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed

ผลงานวิจัย

ลำดับ ปี ผลงานวิจัย