รายละเอียดบุคลากร
IMPAACT
นางจินตนา คำร้อง

ชื่อ: นางจินตนา คำร้อง
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 446
Email:chintanak@rihes.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล

งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย

ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ลำดับ ปี ผลงานวิจัย