รายละเอียดบุคลากร
iPrEx
ดร. อรุณรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล

ชื่อ: ดร. อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 342

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล

งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย

ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 1999 Adolescents access to health care and provider perspectives in addressing adolescent reproductive health needs : A study in Northern Thailand
2 2009 Barriers and Facilitators to Medication Adherence in a Chemoprophylaxis for HIV Prevention in Men Study: Formative Research in Thailand