รายละเอียดบุคลากร
 พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต

ชื่อ: พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต
หัวหน้า ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148
Email:nuntisa@gmail.com

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล

งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย

ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ลำดับ ปี ผลงานวิจัย