สำนักงานสถาบันฯ
งานบริหารทั่วไป    
นางฉันทนา  พรหมพุทธา

ชื่อ: นางฉันทนา พรหมพุทธา
หัวหน้า งานบริหารทั่วไป    
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 107
Email:chantana@rihes-cmu.org

นางปภาวดี ดำรงมณี

ชื่อ: นางปภาวดี ดำรงมณี
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 302
Email:paphawadee@rihes-cmu.org