สำนักงานสถาบันฯ
งานบริหารทั่วไป    
นางปภาวดี ดำรงมณี

ชื่อ: นางปภาวดี ดำรงมณี
หัวหน้า งานบริหารทั่วไป    
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 302
Email:paphawadee@rihes-cmu.org