หน่วยสนับสนุนการวิจัย
Regulatory Compliance Unit (RCU)
นางบุญเหลือ     พรึงลำภู

ชื่อ: นางบุญเหลือ พรึงลำภู
หัวหน้า Regulatory Compliance Unit (RCU)
ตำแหน่ง: นักวิจัย ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 458
Email:boonlure@rihes.org