หน่วยสนับสนุนการวิจัย
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
นางสาวสินีนาถ แต่เจริญกุล

ชื่อ: นางสาวสินีนาถ แต่เจริญกุล
หัวหน้า กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ตำแหน่ง: นักสถิติ
โทรศัพท์: 053 221966 ต่อ 349
Email:sineenart@rihes-cmu.org