หน่วยสนับสนุนการวิจัย
Pharmacy Unit
นางปิยะธิดา     สร้อยสุวรรณ

ชื่อ: นางปิยะธิดา สร้อยสุวรรณ
หัวหน้า Pharmacy Unit
ตำแหน่ง: เภสัชกร
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 315
Email:piyathida@rihes-cmu.org

นางสาวณัฐพร โฆษชุณหนันท์

ชื่อ: นางสาวณัฐพร โฆษชุณหนันท์
ตำแหน่ง: เภสัชกร
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 307
Email:nataporn@rihes-cmu.org