หน่วยสนับสนุนการวิจัย
CAB
นางมนต์จันทร์ วิชาจารย์

ชื่อ: นางมนต์จันทร์ วิชาจารย์
หัวหน้า CAB
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 427
Email:monjun@rihes-cmu.org