หน่วยสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
ดร.จิรประภา  วิภาษา

ชื่อ: ดร.จิรประภา วิภาษา
หัวหน้า สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 263
Email:jiraprapa@rihes-cmu.org