สำนักงานสถาบันฯ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นางสาวอริยา     สิงหประเสริฐ

ชื่อ: นางสาวอริยา สิงหประเสริฐ
หัวหน้า งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 301
Email:ariya@rihes-cmu.org

นางสาวคนึงนุช ลังกากาศ

ชื่อ: นางสาวคนึงนุช ลังกากาศ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 321

นายชัยพล พรชีวไพศาล

ชื่อ: นายชัยพล พรชีวไพศาล
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 340

นางวิจิตร์     อินชุม

ชื่อ: นางวิจิตร์ อินชุม
หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 300

นางสาวกนกวลี บุญธรรม

ชื่อ: นางสาวกนกวลี บุญธรรม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านอัตรากำลัง
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 303

นางสาวอุวรรณา  รัตนศรี

ชื่อ: นางสาวอุวรรณา รัตนศรี
หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 118