สำนักงานสถาบันฯ
งานการเงิน งานคลังและพัสดุ
นางรัชดาวรรณ      พรหมวังศรี

ชื่อ: นางรัชดาวรรณ พรหมวังศรี
หัวหน้า งานการเงิน งานคลังและพัสดุ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 125
Email:rachadawan.prom@cmu.ac.th

นางสาวศุกดิ์มณี สายะสิต

ชื่อ: นางสาวศุกดิ์มณี สายะสิต
ตำแหน่ง: นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 326
Email:sukmanee.ab@gmail.com

นางสาวจารวี  กุณาเงิน

ชื่อ: นางสาวจารวี กุณาเงิน
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 127
Email:Jarawee.k@cmu.ac.th