ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด
 พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต

ชื่อ: พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต
หัวหน้า ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148
Email:nuntisa@gmail.com

ACTG
นางสาวดาราลักษณ์      ถาวรประสิทธิ์

ชื่อ: นางสาวดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์
ตำแหน่ง: พยาบาล
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 469
Email:daralak@rihes-cmu.org

IMPAACT
นางจินตนา คำร้อง

ชื่อ: นางจินตนา คำร้อง
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 446
Email:chintanak@rihes.org

พญ.ลินดา      เอื้อไพบูลย์

ชื่อ: พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 445
Email:lindaa@rihes.org

iPrEx
ดร. อรุณรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล

ชื่อ: ดร. อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 342

MTN
นางผ่องพรรณ      เสาร์เขียว

ชื่อ: นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว
ตำแหน่ง: พยาบาล ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 372
Email:pongpun@rihes-cmu.org

CTU
นางสาวสินีนาถ นิ่มสกุล

ชื่อ: นางสาวสินีนาถ นิ่มสกุล
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 -936148 ต่อ 318
Email:snimsakul@rihes-cmu.org