ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา
ดร.จิรประภา   วิภาษา

ชื่อ: ดร.จิรประภา วิภาษา
หัวหน้า ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 263
Email:jiraprapa@rihes-cmu.org

ดร.เกรียงไกร ชวาลสันตติ

ชื่อ: ดร.เกรียงไกร ชวาลสันตติ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 233

ดร.ศยามล หงษ์ใจสี

ชื่อ: ดร.ศยามล หงษ์ใจสี
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 234

ดร.ดวงนภา   กิ่งแก้ว

ชื่อ: ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 201
Email:doungnapa@rihes-cmu.org

ดร.ศุภชัย   ศักดิ์ขจรภพ

ชื่อ: ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 120,132
Email:supachai@rihes-cmu.org

ดร.จีรัง   ว่องตระกูล

ชื่อ: ดร.จีรัง ว่องตระกูล
ตำแหน่ง: นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 244
Email:jeerang@gmail.com

ดร.นงคราญ   ลำจวน

ชื่อ: ดร.นงคราญ ลำจวน
ตำแหน่ง: นักวิจัย ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 235
Email:nongkran@rihes-cmu.org

ดร.อุทัยวรรณ   อุทัยพัฒน์

ชื่อ: ดร.อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 202,120
Email:utaipatu@gmail.com