ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

ชื่อ: ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
หัวหน้า ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง: หัวหน้า
Email:rerkase@gmail.com

หน่วยวิจัยโภชนาการ
ดร. สะแกวัลย์  อุ่นใจจีน

ชื่อ: ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 94 2508 ต่อ 329
Email:sakaewan@gmail.com

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

ชื่อ: ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 314
Email:surat@rihes-cmu.org

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ดร. คงศักดิ์  บุญยะประณัย

ชื่อ: ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email:kongsak.b@cmu.ac.th

ดร. กนกวรรณ  กุลประชากานต์

ชื่อ: ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email:k_kulprachakarn@hotmail.com

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
นายธวัชชัย คำรินทร์

ชื่อ: นายธวัชชัย คำรินทร์
หัวหน้าหน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 053 -942508