หน่วยสนับสนุนการวิจัย
Clinical Labolatory (CL)
นางวารุณี จิตอารี

ชื่อ: นางวารุณี จิตอารี
หัวหน้า Clinical Labolatory (CL)
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 327
Email:w_jitaree@rihes-cmu.org

นางสาวศิริขวัญ ดอกอุทา

ชื่อ: นางสาวศิริขวัญ ดอกอุทา
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 358
Email:sirikwan@rihes-cmu.org