หน่วยสนับสนุนการวิจัย
Specimen Processing Unit (SPU)
นางจิราพร แก้วเกาะสะบ้า

ชื่อ: นางจิราพร แก้วเกาะสะบ้า
หัวหน้า Specimen Processing Unit (SPU)
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 119
Email:chiraphorn@rihes-cmu.org