ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยวิจัยโภชนาการ
ดร. สะแกวัลย์  อุ่นใจจีน

ชื่อ: ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 94 2508 ต่อ 329
Email:sakaewan@gmail.com