ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

ชื่อ: ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 314
Email:surat@rihes-cmu.org

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล

ชื่อ: ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล
นักวิจัยอาวุโสหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-942508 ต่อ 312
Email:tprapamontol@rihes.org