ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

ชื่อ: ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
หัวหน้า ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง: หัวหน้า
Email:rerkase@gmail.com

ดร. คงศักดิ์  บุญยะประณัย

ชื่อ: ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email:kongsak.b@cmu.ac.th

ดร. กนกวรรณ  กุลประชากานต์

ชื่อ: ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email:k_kulprachakarn@hotmail.com