KM.


PIc รับรางวัล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม KM day เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประศุนย์ประชุม โรงแรมดิเอมเพลส

ในโอกาสนี้ ศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ (CMBID) ร่วมกับ หน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย (DMU)

ได้นำเสนอ KM ในหัวข้อเรื่อง Laboratory Equipment Booking System

ซึ่งเป็นการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบการจองการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการภายในศูนย์

Presentation1

โดยได้พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมจอง ผู้ที่สมัครใช้งานสามารถทำการจองการใช้งานเครื่องมือในโปรแกรมด้วยอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

และสามารถทำการจองได้ทุกที่ ไม่จำกัดเฉพาะระบบ intranet ของสถาบัน

รูปแบบ ขั้นตอน และ ผลการจัดการเรียนรู้ นำเสนอในรูปแบบของ VDO presentation ความยาว 12 นาที

>> clickที่นี่เพื่อรับชม VDO

>> ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม LEBS

Post 726 Views