กิจกรรมศูนย์.


S__26599429

นักวิจัยศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  

ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2563″

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย วันที่ 4 กันยายน 2561

S__26599430

Post 1068 Views