ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ, โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ.


หัวหน้าโครงการ

 • การประเมินประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสของแองไคริน (AnkGAG1D4) ที่จับกับส่วนของ Capsid ในการรบกวนการประกอบ Gag ด้วยไคเมอริกไวรัส NL4-3 ที่มี Gag-Protease จากเชื้อเอชไอวี-1 สายพันธุ์ที่กระจายในภาคเหนือของประเทศไทย ระยะที่ 2
  • แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินปี 2561
 • Large-scale production for clinical grade interferon gamma and development of Point-of-Care test kit for screening of anti-interferon-gamma antibody in patients with adult-onset immunodeficiency (AOID)
  • แหล่งทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ศทพ.) ม.มหิดล ปี 2560-2562
 • Large-scale production for clinical grade interferon gamma and downstream integration for anti-interferon-gamma antibody screening assay in patients with adult-onset immunodeficiency (AOID)
  • แหล่งทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ศทพ.) ม.มหิดล ปี 2560-2562
 • โครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (COE62)
  • แหล่งทุน : โครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (COE62)

ดำเนินงานสถานะนักวิจัยร่วม

 • กลุ่มวิจัยด้านงานวิจัยโรคติดเชื้อ
  • แหล่งทุน: โครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (COE62)

>>ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

Post 4961 Views