ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 66 5335 3650
โทรสาร 66 5322 1849