กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เพจฮักเน้อ พบ ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อสัมภาษณ์เรื่องปัญหาหมอกควันในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางเพจได้รับทราบว่าสถาบันฯ และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวมกลุ่มกัน และขอทุนมหาวิทยาลัยเพื่อทำโครงการ “คืนลมหายใจให้ชาวเชียงใหม่” ซึ่งการคืนลมหายใจให้ชาวเชียงใหม่นี้คณะนักวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องวัดปริมาณฝุ่นหมอกควันภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ทั้งนี้เทียบค่าเครื่องวัดจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อทำการเก็บข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้ว และคณะนักวิจัยได้มองเห็นว่าจะต้องทำให้ประชากรรับรู้ข่าวสาร และรับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่ใกล้กับตนเองมากที่สุด คณะนักวิจัยโดย อ. ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ได้ผลิตเครื่องวัดหมอกควันซึ่งแสดงผลได้ทันที ขนาดกระทัดรัด เพียงมี WI-FI และปลั๊กไฟเท่านั้นก็สามารถรู้ค่าปริมาณฝุ่นหมอกควันได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถติดตามค่าปริมาณหมอกควันได้ทางแอพพลิเคชั่น และเว็บไซด์ www.cmaqhi.org/ ทั้งนี้คณะนักวิจัยจะนำเครื่องวัดดังกล่าวไปติดตั้งยังองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุกแห่งภายในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 205 แห่ง และคาดว่าจะติดตั้งเสร็จก่อนฤดูหมอกควันอย่างแน่นอน

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA ฃOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 270 Views