กิจกรรมวิชาการ.

c1aa93c6-a45c-4473-80b7-e6773ce5c07c

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามที่ ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ยื่นแบบคำขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation เพื่อประสงค์เข้าร่วมตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: phase 1 จำนวนทั้งสิ้น 9 ห้องปฏิบัติการ นั้น ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามเลขานุการโครงการฯ ได้เข้าตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ห้องปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอาหาร หน่วยวิจัยโภชนาการ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดยมีรายนามผู้ตรวจประเมินและผู้สังเกตการณ์ดังนี้

คณะผู้ตรวจประเมินและผู้สังเกตการณ์

1. รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมีอง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ผู้ตรวจประเมิน สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ควบคุมดูแล

1.ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.อ.ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน หัวหน้าหน่วยโภชนาการ

5d459fd8-28bd-4f60-8d56-7b94fab075dd 8fa8fcdb-41fb-4c0e-aebd-bfb7c2f741f9 3603af64-9b9b-410a-bf55-4aaffa47c7ee b62b8109-e449-4f57-bf9f-6267d453adf9

……………………………………………………………………………………..

ข่าวโดย  หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 677 Views