กิจกรรมวิชาการ.

P1015923

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานภาคเหนือ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการห้องปฏิบัติการ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย หัวหน้าศูนย์โรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันฯ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ  อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติวัฒน์  วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ  ร่วมลงนามฯ ภายใต้ความร่วมมือการให้บริการห้องปฏิบัติการ

 

ในการลงนามข้อตกความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีข้อตกลงความร่วมมือเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานบริการด้านทดสอบผลิตภัณฑ์แก่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม สำหรับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้บริการห้องปฏิบัติการและมีพันธกิจการดำเนินงานที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพร่วมกัน

 

P1015907 P1015908 P1015913 P1015916 P1015923

……………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 644 Views