ร่างขอบเขตของงาน (TOR).

ร่างTORประกวดราคาจ้างก่อสร้างานปรับปรุงและตกแต่งอาคาร 3 (ศูนย์ทดสอบดัชนีน้ำตาลและพิมาร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างานปรับปรุงและตกร่างประกาศเชิญชวนราคาจ้างก่อสร้างานปรับปรุงและตกแต่งอาคาร 3 (ศูนย์ทดสอบดัชนีน้ำตาล_compressedแต่งอาคาร 3 (ศูนย์ทดสอบดัชนีน้ำตาลและพิมา (1)

Post 331 Views