สไลด์บรรยาย / เอกสารวิชาการ ดาวน์โหลด ฟรี.

งานประชุม Pre-Congress: Advanced Diabetic Foot Course ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ วันที่ 30 เมษายน 2560

 

1 Burden and Pitfall in the Management of Diabetic Foot Care in Thailand

2 Practical guideline in management diabetes foot ulcer in Thailand

3 Summary of New Diabetic Foot Infection Guidelines

5 Role of Negative Pressure Therapy in Diabetic Foot Ulcer

6 Limb Salvage in Diabetic Ischemic Foot

 

8 Hyperbaric oxygen therapy

9 Choosing the Ideal Dressing

10 Silver Dressing in Diabetic Ulcer 1

10 Silver Dressing in Diabetic Ulcer 2

 

12 How much flow is enough for Healing 2 May 17

13 Stem Cell Therapy for Wound Healing in Diabetic Limb

14 Complex Wound Management Exposed Tendon

15 Complex DM foot cases discussion

 

 

 

Post 2106 Views