ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม


นางสาวกนกวรรณ  กุลประชากานต์ (เลขานุการศูนย์ฯ)

E-mail kanokwan.kul@cmu.ac.th


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 5055-8 ต่อ 442, 452
โทรสาร 0 5322 1849