นางวารุณี จิตอารี

Clinical Laboratory Manager

E-mail : warunee.j@cmu.ac.th


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053 221 465 ต่อ. 357 – 359

โทรสาร 053 221 849