บริหารงานบุคลากร


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 05393 6148 ต่อ 308
โทรสาร 05394 6059


Community Advisory Board : CAB Or Community Relations Office : CRO